นักการภารโรง แม่บ้าน

นายจำเริญ บัวระภา
นักการภารโรง

นางจันรจีลา คำไล้
แม่บ้าน

นายอำไพ นามวงษา
นักการภารโรง