เจ้าหน้าที่

นางสาวเรณุกา โยธาภักดี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวดวงดาว โยธาภักดี
เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นางสาวสำเนียง ปุชัยเคน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน