เจ้าหน้าที่

นางเย็นฤดี นามวงษ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวเรณุกา โยธาภักดี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวดวงดาว โยธาภักดี
เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นายคัมภีร์ ตรีภพ
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวสำเนียง ปุชัยเคน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน