ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา

. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา                                                                                                           

      ๑.๑ ข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ชื่อภาษาไทย

:  วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

English Name

:Wangsapungindustrialandcommunityeducation college

สถานที่ตั้ง          

:๑๘๘ หมู่๓ บ้านโนนสว่าง ตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย  ๔๒๑๓๐

ปรัชญา             

:ความรู้คู่คุณธรรม นำปฏิบัติ วิสัยทัศน์ กว้างไกล

ตราประจำวิทยาลัย

เสมาธรรมจักร

สีประจำวิทยาลัย

ม่วง - เหลือง

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

:  ต้นราชพฤกษ์

Website                    

:  www.wic.ac.th

Email                       

:  loei04@vec.mail.go.th

โทรศัพท์           

:  ๐๔๒-๘๑๐๒๖๑,๐๔๒-๘๑๐๒๖๓

โทรสาร             

:  ๐๔๒-๘๑๐๒๖๒

๑.๒ ประวัติการจัดตั้ง                          

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ได้กำหนดนโยบายการศึกษาเพื่อกระจายสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาออกสู่ท้องถิ่นในระดับอำเภอมีประวัติการจัดตั้ง ดังนี้

.ศ.๒๕๔๐   ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงเมื่อวันที่๑๘มิถุนายน ๒๕๔๐ 

.ศ.๒๕๔๑   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เป็นเงิน ๒๘,๔๓๐,๗๘๐บาท        

.ศ.๒๕๔๒    ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        

.ศ.๒๕๔๓    ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๓ชั้น        

.ศ.๒๕๔๔    ดำเนินการสำรวจวางผังระบบไฟฟ้า  

.ศ.๒๕๔๕    ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบท่อจ่ายอากาศอัด

.ศ.๒๕๔๖    ดำเนินการกั้นห้องอาคารโรงฝึกงานและทำพื้นอีพ็อกซี่

.ศ.๒๕๔๗ – ปัจจุบันมีการพัฒนาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนอยู่อย่างต่อเนื่อง 

๑.๓ ขนาดและที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงตั้งอยู่เลขที่๑๘๘หมู่ ๓บ้านโนนสว่าง ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  บนพื้นที่ ๙๕ ไร่๒งาน ๒๗ ตารางวา การเดินทางสัญจรโดยทางบกตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ถนนมะลิวัลย์ (เลย-ขอนแก่น) โดยมีระยะทางโดยประมาณจากอำเภอเมืองเลย ๑๖ กิโลเมตร และอำเภอวังสะพุง ๖ กิโลเมตร