งานการเงิน
งานการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

              ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุ เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งงานด้านสวัสดิการ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้

- ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย และหลักฐานเอกสารทางการเงิน
- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดในความรับผิดชอบ
- เก็บเอกสารทางการเงิน เอกสารค้ำประกัน และนำเงินส่งคลัง
- ตรวจสอบ จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษา
  พยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินฌาปนกิจ เป็นต้น
- จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดหาพัสดุและจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
- จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ บัญชีวัสดุ ขอหมายเลขครุภัณฑ์ ตลอดจนกระทั่งตรวจสอบพัสดุประจำปี
- ดูแล ควบคุมการใช้ เก็บรักษา และซ่อมแซม รถยนต์ราชการส่วนกลาง
- จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล
- ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่ต้องใช้ร่วมกัน ซ่อมแซมอาคารระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนบริเวณโดยรอบที่อยู่ติดอาคาร 
และลานจอดรถ