ฝ่ายบริหาร

นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

่นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา