ครู-อาจารย์

นางปรารถนา สุขทองสา
ครูคศ.2 หัวหน้าแผนกการบัญชี

นายสุรเดช พรหมรักษา
ครูคศ.2 หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

นายจอห์น จันทะวัน
ครูคศ.2 หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายเอกพล วิสุทธิกุล
ครูคศ.1 หัวหน้าแผนกการโรงแรม

นายนิรุฒิ พิมภาสูง
ครูคศ.1 หัวหน้าแผนกช่างยนต์

นายวชิระ วรโชติจินดารัตน์
ครู คศ.1 แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุพัตรา มูลศรี
ครู คศ 1 แผนกการบัญชี

นายณัฏฐกร สาสิงห์
ครูผู้ช่วย แผนกช่างยนต์

นายปิยะณัฐ บำรุงนา
ครูผู้ช่วย แผนกช่างยนต์

นายปรีดี ศรีนาม
ครูผู้ช่วย แผนกช่างกลโรงงาน

นายอภิชาติ สุวรรณคำ
พนักงานราชการครู หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน

นางปาริชาต น้อยดี
พนักงานราชการครู หัวหน้าแผนกอาหาร

นางจารุเนตร แพงศรี
พนักงานราชการครู หัวหน้าแผนกการตลาด

นางวิภารัศมิ์ ศรีหริ่ง
พนักงานราชการครู แผนกการบัญชี

นายสมภพ จันทร์ห่วง
พนักงานราชการครู หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง

นางอรทัย พรอินทร์
พนักงานราชการครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวแก้วกาญจน์ พงศ์ศิริพัฒน์
พนักงานราชการครู แผนกการโรงแรม

นายกฤติณ หวานฉ่ำ
ครูจ้างสอน แผนกช่างยนต์

นางยุภา เกตบุตร
พนักงานราชการครู แผนกการบัญชี

นางสาวนิภาพร สุทธิธรรมา
ครูจ้างสอน แผนกสามัญสัมพันธ์

นายอนิพล สอนสุภาพ
ครูจ้างสอน หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

นายฉัตรชัย ทองวรรณ
ครูจ้างสอน แผนกช่างกลโรงงาน