งานพัสดุ
งานพัสดุ

บทบาทหน้าที่และความรับชอบ งานพัสดุและทรัพย์สิน

*  ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน,ครุภัณฑ์,ให้กับงาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546) ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

*  แนะนำการจัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานย่อยในวิทยาลัย

*  จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติของงานพัสดุ

*  ดำเนินการ จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ

แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุประจำปี/รายงาน

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ

*  สรุปการดำเนินงานประเมินผลการทำงาน