งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป ของสำนักงาน เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ร่างหนังสือ จัดเก็บค้นหา เอกสารและติดตามเรื่องให้ทันกำหนดเวลา งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ งานประชุม การจัดทำรายงานติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำสถิติวันลา และรายงานการมาปฏิบัติราชการ จัดทำแผนงานงบประมาณพัสดุ ครุภัณฑ์ และควบคุมดูแลการ จัดหาและเบิกจ่ายพัสดุของสำนักงาน จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประสาน กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย