วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย

วามรู้คู่คุณธรรม นำปฏิบัติ วิสัยทัศน์ กว้างไกล

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาด้านวิชาชีพเน้นทักษะการปฏิบัติใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาวิชาชีพให้บริการชุมชน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธ์กิจ

1. มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพ
2. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริการจัดการอย่างเป็นระบบ และบริหารชุมชนโดยเน้นประสิทธิภาพในการบริการ
3. ให้บริการวิชาชีพแก่ผู้เรียน และชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง