งานบัญชี
งานบัญชี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ งานบัญชี

    1.   จัดทำบัญชีรับ – จ่ายเงินโรงเรียนทุกประเภท

     2.   จัดทำบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน

     3.   จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ , เงินนอกงบประมาณ  , เงินพัฒนาผู้เรียน และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

     4.   จัดทำรายงานบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS

     5.   สรุปผลการดำเนินงาน