งานนโยบายและแผนงาน
งานนโยบายและแผนงาน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง นโยบายและแผนงาน

    1. จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี

     2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

     3.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

     4.  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

     5.  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี

     6.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

     7.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี

     8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย