ประวัติวิทยาลัย
ประวัติวิทยาลัย

                          ข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง                                                                                                    

      ๑.๑ ข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ชื่อภาษาไทย

:  วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

English Name

:Wangsaphung industrial And Community Education College

สถานที่ตั้ง          

:  ๑๘๘ หมู่๓ บ้านโนนสว่าง 

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง   จังหวัดเลย  ๔๒๑๓๐

ปรัชญา               

:  ความรู้คู่คุณธรรม นำปฏิบัติ วิสัยทัศน์กว้างไกล

ตราประจำวิทยาลัย

เสมาธรรมจักร

สีประจำวิทยาลัย

ม่วง - เหลือง

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

:  ต้นราชพฤกษ์

Website                    

www.wic.ac.th

Email                       

:  [email protected]

โทรศัพท์           

๐๔๒-๘๑๐๒๖๑,๐๔๒-๘๑๐๒๖๓

โทรสาร             

:  ๐๔๒-๘๑๐๒๖๒

๑.๒ ประวัติการจัดตั้ง                          

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ได้กำหนดนโยบายการศึกษาเพื่อกระจายสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาออกสู่ท้องถิ่นในระดับอำเภอมีประวัติการจัดตั้ง ดังนี้

.ศ.๒๕๔๐ ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงเมื่อวันที่๑๘มิถุนายน๒๕๔๐ 

.ศ.๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงเป็นเงิน ๒๘,๔๓๐,๗๘๐บาท        

.ศ.๒๕๔๒ ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        

.ศ.๒๕๔๓ ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน๓ชั้น        

.ศ.๒๕๔๔ ดำเนินการสำรวจวางผังระบบไฟฟ้า  

.ศ.๒๕๔๕ ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบท่อจ่ายอากาศอัด

.ศ.๒๕๔๖ ดำเนินการกั้นห้องอาคารโรงฝึกงานและทำพื้นอีพ็อกซี่

.ศ.๒๕๔๗ ปัจจุบัน มีการพัฒนาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

๑.๓ ขนาดและที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่๓ บ้านโนนสว่าง ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยบนพื้นที่ ๙๕ ไร่ ๒ งาน ๒๗ ตารางวา การเดินทางสัญจรโดยทางบกตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ถนนมะลิวัลย์ (เลย-ขอนแก่น) โดยมีระยะทางโดยประมาณจากอำเภอเมืองเลย ๑๖ กิโลเมตร และอำเภอวังสะพุง ๖ กิโลเมตร