นายสมหมาย  พงศ์ศิริพัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานฯและความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา

 ฝ่ายวิชาการ

 โครงการสวนพฤกษศาสตร์

แผนกต่างๆภายในวิทยาลัย

 แผนกวิชาเครื่องกล

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 แผนกวิชาโลหะการ

 แผนกวิชาการก่อสร้าง

 แผนกวิชาเครื่องมือกล

 แผนกวิชาพณิชยกรรม

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 แผนกวิชาคหกรรม

 แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว